Tabăra de creaţie

PARTENERI MEDIA

Parteneri
PARTENERI

USR-Fil.IaşiBiblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi


Asociaţia Literară „Păstorel”


Editura PIMComplexul Muzeal "Moldova" Iaşi
Ultimele subiecte
web trafic

universulprieteniei.org trafic.ro

===========================
Cautare
 
 

Rezultate pe:
 


Rechercher Cautare avansata


Statutul Asociatiei Universul Prieteniei-fragmente

In jos

Statutul Asociatiei Universul Prieteniei-fragmente

Mesaj Scris de Admin la data de Mier Mar 16, 2011 11:31 am

ASOCIATIA UNIVERSUL PRIETENIEI este o organizaţie apolitică, neguvernamentală, independenta şi fără scop patrimonial, care se constituie ca persoană juridică, funcţionând în baza prevederilor si în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/30.01.2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, a tuturor dipoziţiilor legale în vigoare şi a prezentului statut.

Scopul Asociaţiei este nepatrimonial, cu caracter educativ, informativ, cultural şi filantropic şi urmăreşte obiectivele prezentate mai jos:
- reprezenatarea, integrarea si recuperarea sociala a persoanelor atinse de sindromul singurataţii;
-mediatizarea tulburarilor la nivel fizic, mental , afectiv, volitiv si social aduse de singuratate, insingurare si desocializare, conştientizarea acestor probleme si analiza impactului acestora in constiinţa publică;
- promovarea si susţinerea unor programe de socializare si mobilizare civică la orice categorie de vârstă, sensibilizarea opiniei publice şi in general a factorilor de decizie in special
-facilitarea dezvoltarii relaţiilor interumane.

Metodele de realizare a scopului Asociaţiei, sunt:
-activitaţi de informare, educare si comunicare in vederea intăririi asistenţei familiale prin colectare de fonduri şi punere la dispoziţie a serviciilor de suport al relaţiilor intra si interfamiliale(furnizarea de servicii de consultanta si consiliere psihologică, socio-educativă, socio-profesională, medicală, religioasă şi juridică, pentru cupluri, persoane aflate in dificultate, singure-divorţate, vaduve,etc);

-organizarea de intalniri periodice tematice pentru facilitarea legăturilor si cunoaşterii reciproce a membrilor asociaţiei, programe recreaţionale: activităţi de club, excursii, vizionări de filme, audiţii muzicale, activităţi sportive, tabere, pelerinaje;

-activităţi de mediatizare şi sensibilizare a opiniei publice: forumuri, simpozioane, mese rotunde, mijloace media ce vizeză problematica persoanei;

- crearea de parteneriate cu autoritatile publice locale si cu structurile societaţii civile cu ONG-uri , cu organizaţiile profesionale ale creatorilor de arta si artiştilor interpreţi,cu toate cultele religioase recunoscute de lege in vederea susţinerii impreună a unor acţiuni cu caracter social –filantropic, sprijin umanitar, mijloace de asistenţă şi personal specializat pentru nevoile persoanelor aflate în situaţii de criză;

-elaborarea de proiecte privind eficientizarea asimilarii limbajului informatic si inlesnirea accesului membrilor asociaţiei la avantajele oferite de sistemele informatice;

-implementarea de proiecte specifice pentru unele categorii de populaţie;

-programe de reinserţie profesională, programe vizând cea de a doua sansa pentru adulţi, prin integrarea pe piaţa muncii a grupurilor marginalizate, a tinerilor, femeilor, persoanelor peste 40 ani pentru inceperea unei activitaţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;

-informare si consiliere profesională, stimularea mobilitaţii forţei de munca, infiinţarea si susţinerea unor centre de prevenire si de asistenţa pentru persoanele care au fost victime oricăror forme de violenţă;

-programe privind prevenirea si intervenţia operativă, impotriva violenţei indreptate asupra copiilor, femeilor, bătrânilor, animalelor si altor categorii sociale;

-organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare, informare, documentare şi consultanţă pentru membrii asociaţiei şi pentru alţi solicitanţi;

-organizarea de colocvii, dezbateri, mese rotunde, simpozioane, seminarii, congrese şi alte activităţi vizând schimbul de informaţii şi opinii din sfera de interes;

-promovarea publicării de creaţii beletristice a membrilor clubului, editarea de reviste si alte tipărituri, casete, CD-uri şi organizarea de expozitii cu lucrari de arta(pictură, sculptură, grafică, artă fotografică, artă textilă si tapiserie, artizanat, etc) si promovarea talentelor din randul membrilor asociaţiei;

-crearea unui sediu adecvat şi a unei baze logistico-materiale care să ofere un complex de servicii pentru membrii asociaţiei , copii şi adulţi şi pentru familiile acestora;

-iniţierea şi desfăşurarea unor activităţi în domeniul propus astfel încât acestea să poată fi considerate de organele în drept ca o activitate de interes public;

-alte activităţi pe care Asociaţia le poate organiza sau la care poate participa.[/font][/size]

MEMBRII

Dobândirea calităţii de membru.

(1) Orice persoană fizică sau juridică română sau străină, poate deveni membru dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie de acord cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentelor Interne;
b) să acţioneze pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei
d) să respecte obligaţiile băneşti care au fost stabilite statutar;
e) să completeze cererea de adeziune şi să o înainteze organului de conducere al Asociaţiei care are competenţa să o soluţioneze;
f) să prezinte orice alte documente sau referinţe pe care organele de conducere ale Asociaţiei le solicită.

Procedura de dobândire a calităţii de membru

(1) Aderarea la Asociaţia UNIVERSUL PRIETENIEI şi implicit dobândirea calităţii de membru se face prin completarea şi depunerea la Consiliul Director a cererii de adeziune. Forma cererii este precizată în anexele Regulamentelor Interne.
(2) Cererea de adeziune va fi analizată şi după caz aprobată sau respinsă de către Consiliul Director, pe loc sau într-un termen maxim de 15 zile de la data depunerii.
(3) Din momentul admiterii, asociatul dobândeşte toate drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile prevăzute în Statut, în conformitate cu categoria de membri la care a aderat.
(4) În cazul în care cererea de adeziune a fost respinsă, persoana în cauză poate contesta decizia în faţa Consiliului Director care se va întruni într-un termen de maxim 15 zile şi care va decide asupra contestaţiei dispunând admiterea ca membru sau respingerea contestaţiei.

Pierderea calităţii de membru

(1). Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:
a) când un membru renunţă benevol la calitatea sa de membru printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director;
b) când membrul asociaţiei se află în imposibilitatea de a-şi mai putea exercita activitatea;
c) când membrul asociaţiei săvârşeşte fapte sau acte care contravin interesului şi scopurilor asociaţiei;
d) pentru neplata cotizaţiei periodice stabilite de Consiliul Director o perioada de 90 zile calendaristice de la data la care această plată era datorată;
e) în situaţia de încetare a existenţei persoanei fizice sau juridice;
f) în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2). Persoanele care au pierdut calitatea de membru prin excludere o pot redobândi cu aprobarea Consiliului Director, la cel puţin 3 luni de la decizia excluderii, in condiţiile specificate în Regulamentele Interne.
(3). Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei
(4). Toate situaţiile de pierdere a calităţii de membru se aprobă de către Consiliul Director.
(5). Un membru subiect al excluderii este îndreptăţit la o întrevedere particulară înaintea Consiliului Director, în faţa căruia îşi poate susţine pledoaria de nevinovăţie, în condiţiile specificate de Regulamentele Interne.

Asociaţia are următoarele categorii de membri:

(1). Membri fondatori.
Sunt acele persoane care prin aportul iniţial au pus bazele Asociaţiei şi a caror semnătură se regăseşte în Actul Constitutiv. Membri fondatori beneficiază de toate drepturile prevăzute în Statut şi îşi asumă aceleaşi obligaţii ca ale membrilor aderenţi, cu exceptia pierderii calitaţii de membru in cazul sustragerii de la plata cotizaţiei . Membrii fondatori au drept de vot deliberativ şi drept de veto. Dreptul de veto se exercită numai cu mandatul Consiliului Membrilor Fondatori, în situaţiile stipulate de Articolul 23 al prezentului Statut.

(2). Membri aderenţi.
Sunt membri cotizanţi care au aderat la Asociaţia UNIVERSUL PRIETENIEI după momentul înfiinţării acesteia şi care beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în Statut. Membrii cotizanţi au drept de vot deliberativ.

(3). Membri susţinători.
Sunt acei membri care au aderat la ASOCIAŢIA UNIVERSUL PRIETENIEI după momentul înfiinţării acesteia. Pot fi persoane individuale simpatizanţi sau voluntari, persoane juridice de drept public sau privat, române sau străine, care susţin necondiţionat activităţile Asociaţiei. Nu au obligaţia de a face o adeziune scrisă sau de a cotiza, nu pot îndeplini funcţii în organele de conducere şi nu au drept de vot deliberativ, dar pot participa la şedinţele acestora şi pot beneficia de unele servicii ale Asociaţiei.

(4) Membrii onorifici pot fi persoane fizice sau juridice, române sau străine, care prin activitatea lor sprijină interesele Asociaţiei UNIVERSUL PRIETENIEI Calitatea de membru onorific poate fi conferită unor personalităţi de notorietate în domeniu sau unor persoane fizice sau juridice care, prin activitatea lor vor sprijini sau au sprijinit în mod excepţional activitatea asociaţiei.

Membrii de onoare pot fi numiti si revocaţi de către Consiliul Membrilor Fondatori. Votul membrilor de onoare este consultativ.

Drepturile membrilor.

(1). Să beneficieze de activităţile/programele/serviciile pe care Asociaţia le oferă.
(2). Să aibă acces la baza tehnică şi la documentaţia de care dispune Asociaţia.
(3). Să-şi exprime în mod liber opiniile, să aibă iniţiativa în legatură cu orice acţiune, activitate sau manifestare care ţine de realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
(4). Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei.
(5). Să ia parte, ca delegaţi ai Asociaţiei, la orice manifestare naţională sau internaţională organizată de Asociaţie, sau la care participă aceasta.
(6). Să devină membru de onoare al Asociaţiei.
(7). Să primeasca premii instituite de Asociaţie.
(8..). Să menţioneze în documentele oficiale sau personale calitatea de membru al Asociaţiei.
(9). Să se retragă din Asociaţie.
(10). Orice alte drepturi care decurg din dispoziţiile legale în vigoare sau din prezentul Statut.


Obligaţiile membrilor:

(1). Să cunoască şi să respecte Statutul Asociaţiei, deciziile Adunării Generale şi ale Consiliului Director precum şi legislaţia în vigoare.
(2). Să contribuie la consolidarea Asociaţiei prin promovarea principiilor, scopurilor şi obiectivelor prevazute în Statut, participând cu bună credinţă la activităţile Asociaţiei şi îndeplinind sarcinile individuale stabilie de organele de conducere.
(3). În cazul alegerii şi numirii în conducerea Asociaţiei, să participe în mod activ şi constant la întrunirile organului de conducere respectiv şi să indeplinească sarcinile funcţiei de conducere pe care o deţine.
(4). Să participe la lucrările Adunării Generale.
(5). Să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale Asociaţiei.
(6). Să-şi asume responsabilitatea cu privire la cotizaţie. Nu este eligibil un membru care cu 20 de zile înainte de alegeri nu are plătită cotizaţia.
(7). Să nu angajeze Asociaţia în nici o activitate sau declaratie publică fără mandat din partea Consiliului Director.
(8..). Să nu prejudicieze interesele Asociaţiei şi ale membrilor ei.


(1). Persoanelor care nu sunt membre ale ASOCIAŢIEI UNIVERSUL PRIETENIEI li se pot aplica taxe pentru servicii şi activităţi ale Asociaţiei, utilizarea resurselor Asociaţiei, publicaţii, alte situaţii.
(2). Ne-membrii pot beneficia gratuit sau contra cost de o parte din serviciile Asociaţiei. Stabilirea genului de servicii deschise ne-membrilor, acordarea gratuităţii şi quantumul taxei pentru servicii sunt de competenţa Consiliului Director.
Admin
Admin
Admin

Mesaje : 377
Data de inscriere : 16/03/2011
Localizare : IAŞI

http://www.universulprieteniei.org

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum